Nasi eksperci

Bartosz Prabucki

Bartosz Prabucki – etnolog, doktor nauk o kulturze fizycznej, doświadczony specjalista w zakresie sportów, gier i zabaw tradycyjnych, animator czasu wolnego.

Od dziecka pasjonat sportu, trenował piłkę nożną pod okiem ojca – nauczyciela WF i trenera oraz tenis stołowy, w którym osiągał wyniki na skalę ogólnopolską.

Na studiach etnologicznych zainteresował się mało popularną w naszym kraju, a niezwykle wartościową tematyką tradycyjnych sportów, gier i zabaw. Poświęcił im swoje prace: licencjacką i magisterską.

Zafascynowany tą tematyką obronił doktorat na poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego, pisząc obszerną monografię nt. europejskich sportów tradycyjnych. Prowadził na tej uczelni zajęcia z takich przedmiotów, jak „Etnologia sportu”, „Olimpizm”, „Gry regionalne” oraz „Sport tourism”.

Autor licznych publikacji naukowych na ten temat, publikowanych w międzynarodowych czasopismach. Przeprowadził samodzielny, kilkuletni projekt badawczy pt. „Etnologia sportów tradycyjnych w Europie”. Referent na licznych konferencjach naukowych w Polsce i za granicą. Bierze udział w rozmaitych inicjatywach praktycznych, związanych ze sportami tradycyjnymi, takich jak światowe i europejskie igrzyska tego typu sportów, Europejski Tydzień Sportu, międzynarodowe projekty badawcze (w tym w roli eksperta w  programie Erasmus+ Sport), spotkania światowych specjalistów w tej dziedzinie, zajęcia dla dzieci i dorosłych itp.

Członek Komisji ds. Relacji Międzynarodowych Europejskiego Stowarzyszenia Sportów i Gier Tradycyjnych (ETSGA) oraz Rady organizacji World Ethnosport.

Czynny uczestnik miesięcznego stypendium naukowego w zakresie studiów olimpijskich w antycznej Olimpii.

Regularnie współpracuje z najlepszymi, światowymi ekspertami w dziedzinie sportów i gier tradycyjnych.

Certyfikowany animator czasu wolnego. Prowadzi praktyczne zajęcia dla dzieci z gier i zabaw tradycyjnych.

Autor bloga: www.inspirowanysportem.pl 

Bartosz Prabucki – ethnologist, PhD in physical culture, experienced specialist in traditional sports, games and plays, leisure-time animator.

Passionate about sport since his childhood. He was training football and table tennis, in which he achieved good results.

When he was studying ethnology, he discovered a not popular in Poland, but very valuable subject – traditional sports, games and plays. He dedicated his works: Bachelor and MA ones to this issue.

Fascinated by them, he defended his PhD thesis at the University School of Physical Education in Poznań, writing a comprehensive monograph on the subject of European traditional sports. He also conducted there courses for students from such subjects as “Ethnology of sport”, “Olympism”, “Regional games” and “Sport tourism”.

The author of numerous scientific papers on this issue, published in international reviews. He conducted an independent, multiannual research project: "Ethnology of traditional sports in Europe”. Active participant of many scientific conferences in Poland and abroad. He has been taking part in several practical activities, related to traditional sports, such as world and European Sport for All Games, European Week of Sport, international research projects (also as an expert in Erasmus+ Sport programme), meetings of world class specialists in this issue, classes for children and adults etc. 

A member of the Commission for International Relationships of European Traditional Sports and Games Association (ETSGA) and of the World Ethnosport Council.

Active participant of a monthly scientific scholarship on Olympic studies in Ancient Olympia.

He regularly cooperates with the world’s best experts in the subject of traditional sports and games.

Certified leisure-time animator. He organizes practical classes of traditional games and plays for children.

The author of the blog: www.inspirowanysportem.pl  

Kontakt

INSTYTUT ROZWOJU SPORTU
I EDUKACJI

 

 

Zapraszamy również do naszych kanałów w social media