Nasi eksperci

Szymon Galas

Doktorant nauk o kulturze fizycznej poznańskiej AWF, w której pisze dysertację pt. „Motoryczne, somatyczne i wolnoczasowe uwarunkowania sprawności specjalnej młodych tenisistów stołowych”. Właściciel Wielkopolskiej Akademii Rozwoju Tenisa Stołowego oraz koordynator sekcji tenisa stołowego w Parku Rekreacyjno-Sportowym fairPlayce w Poznaniu.

Specjalność: *Trener II klasy tenisa stołowego*Instruktor tenisa stołowego dźwiękowego*Sędzia okręgowy klasy D w tenisie stołowym*Absolwent podyplomowego studium z przygotowania pedagogicznego

Osiągnięcia/informacje o sobie: *Absolwent poznańskiej AWF, Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Politechniki Poznańskiej*Odbył staż naukowy w Zakładzie Sportów Indywidualnych AWF we Wrocławiu*Zrzeszony w Polskim Stowarzyszeniu Naukowym Animacji Rekreacji i Turystyki*Włączony do zespołu badawczego w projekcie pt. „Status rozwoju biologicznego i dojrzałości młodych zawodników uprawiających tenis i tenis stołowy”, realizowanym przy współpracy z Uniwersytetem Coimbra w Portugalii*Autor kilku publikacji naukowych, przeprowadzanych w głównej mierze na grupie badawczej tenisistów stołowych*Przewodniczący SKN Animacji Czasu Wolnego Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu*Czynny oraz bierny uczestnik konferencji w zakresie kultury fizycznej oraz sportu dzieci i młodzieży*Pomysłodawca cyklu Ogólnopolskich Konferencji Metodyczno-Szkoleniowych pt. „Imperium Tenisa Stołowego”*Certyfikowany pilot i kierownik wycieczek szkolnych, kierownik i wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży oraz technik obsługi turystycznej*Akademicki Mistrz i Wicemistrz Polski UWF, Wielokrotny Akademicki Mistrz Wielkopolski*Przez wiele lat zawodnik na szczeblu III i IV ligi ogólnopolskiej tenisa stołowego*Pasjonat podróży i sportu

Szymon Galas

PhD student of the Physical Education at the University of Physical Education in Poznań, where he writes a dissertation entitled "Motor, somatic and free-time conditions for special skills at young table tenis players". Owner of the Greater Poland Region Academy of Table Tennis Development and the coordinator of the table tennis section at the FairPlayce Sports and Recreation Park in Poznań.

Specialty: * Second class table tennis coach *Sound table tennis instructor *D class district referee at table tennis * A graduate of post-graduate pedagogic preparation.
 Achievements / information:  A graduate of Poznan University of Physical Education, University of  Life Sciences and Poznan University of Technology * He completed a scientific internship at the Department of Individual Sports at the University of Physical Education in Wroclaw * Associated in the Polish Scientific Association of Recreation and Tourism Animation *  Member of the research team in the project "Status of biological development and maturity of young players practicing tennis and table tennis" implemented in cooperation with the University of Coimbra in Portugal * Author of several scientific publications based mainly on the table tennis players research group * Chairman of the Student Science Club „Animation of Free Time” at the University of Physical Education in Poznań * Active and passive participant of the conferences referring to the subject of physical education and sport among children and youth * The originator of a series of Nationwide Methodical and Training Conferences entitled "Table Tennis Empire" * Certified tour guide and school trips manager * Academic Champion and Polish Vice Champion University of Physical Education,* Multiple Academic Greater Poland Region Champion * A 3rd and 4th level player of the national table tennis league for many years* Travel and sport enthusiast.

Kontakt

INSTYTUT ROZWOJU SPORTU
I EDUKACJI

 

 

Zapraszamy również do naszych kanałów w social media